شرایط تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد

ماده 4- هر شرکت و یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

تبصره 1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

تبصره2- هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه بوسیله شعبه یا نمایندگس به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده 5-  انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوتنین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

ماده 6- تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.

دستوالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است. از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اندبنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

ماده 7- ثبت شرکت و موسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه بعمل خواهد آمد :

1-اظهارنامه ثبت

2-اساسنامه شرکت

3-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره

5-گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35 % سرمایه نقدی

6-مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبهیا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهار نامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.

تبصره 2- کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (8) این تصویبنامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.

تبصره 3- در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 8- اضهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد:

1-نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن

2-نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن

3-مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران

4-تابعیت شرکت یا موسسه

5-میزان سرمایه شرکت یا موسسه

6-آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه

7-مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج از ایران

8-فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه

9-سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تاسیس)

10- اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اختاریه ها

11- قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی های ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویب نامه

12- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه

تبصره- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت بوسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود.

ماده 9- اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یانمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است، به تقاضا کننده ثبت بدهد.

ماده 10- اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود

ماده 11- هر ذینفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده 12- واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده 13- تقاضای ثبت علائم و اسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت می گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستوالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده 15- ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات زیر می باشد بعمل می آید :

1-نام و نام خانوادگی بازرگان

2-تاریخ و مل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و در گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی

3-تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحمیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور 

4- تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی

5- اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

6- شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (5) ماده (3) این تصویب نامه به عمل آمده است

7- رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد

8- سایر مشخصات تجاری بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

ماده 16- واحد ثبتی مکلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، ظرف حداکثر دو روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.

ماده 17- اظهار کننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده 18- اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویبنامه اسم خود را ثبت می نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ های فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که بکار می برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 19- پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستوالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود صورت گرفته و پس از امضای نمایندهواحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده 20- هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری به موجب دستوالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود، دریافت می گردد.

ماده 21- از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری بعمل خواهد آمد. در هر صورت اینگونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا موسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده 22 – دستوالعمل های اجرایی این تصویب نامه و فرم های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماهازتاریخ تصویب این تصویب نامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد

 

شرایط تاسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی|تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

معافیت های مالیاتی | مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت | سوالات متداول