مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی

با توجه باینکه نوع کارتهای صادره از فرمت قبلی یعنی دفترچه ای به هوشمند تغییر یافته تا حدود زیادی مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت شبیه مدارک صدور کارت می باشد.

:بنابراین مدارک ذیل مورد نیاز است

الف) اخذ مفاصا حساب دارائی از حوزه مالیاتی

ب) گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی

ج) گواهی بانک،در برخی موارد

د) سایر مدارک مورد نیاز حسب نطر کارشناس اتاق بازرگانی

 

راهنمای اخذ کارت بازرگانی |شرایط و نحوه ابطال کارت بازرگانی|مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی حقوقی |مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی حقوقی |مقررات حاکم بر کارت بازرگانی حقیقی-حقوقی