مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي

١- تقاضای شركت در ٢ نسخه
٢- گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن

٣- اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
٤- صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت
٥- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
٦- اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم
تذكر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد.
مدارك مورد نیاز جهت ابطال كارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقیقی)
١- تقاضای شخص در ٢ نسخه
٢- گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
٣- اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
٤- اصل كارت و كپی صفه ١و٢
تذكر١- اشخاص اعم حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند درتهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی ویا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی دراداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد

راهنمای اخذ کارت بازرگانی |مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی حقوقی|مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی حقیقی|مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی|مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی حقوقی|مقررات حاکم بر کارت بازرگانی حقیقی-حقوقی