مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت در منطقه آزاد

1-کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی موسسین شرکت

*برای شرکتهای سهامی خاص کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی بازرسان شرکت نیز الزامی است

2-اجاره نامه محل فعالیت (در محدوده سازمان منطقه آزاد)

3-اصل قبض پرداختی 35 درصد سرمایه تعهدی برای شرکت های سهامی خاص

4-اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از بخش سرمایه گذاری معاونت اقتصادی منطقه آزاد

5-دو جلد اساسنامه تایپ شده به همراه دو نسخه شرکتنامه و دو نسخه تقاضانامه برای شرکت های با مسئولیت محدود

6- دو جلد اساسنامه و دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی تایپ شده، برای شرکت های سهامی خاص