الف)هيات مديره

1)شركت سهامي به وسيله ي هيات مديره اي كه ار بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد . عده اعضاي هيات مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد .

2)مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند .

3)مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد .

4)انتخاب مجدد مديران بلا مانع است .

5)اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيات مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد .

6)شخص حقوقي عضو هيات مديره مي تواند نماينده ي خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشينن او را كتباًبه شركت معرفي نمايد و گونه غايب محسوب مي شود .

7)در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيات مديره  از حد اقل مقرر در اين قانون كمتر  شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر  در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محل هاي خالي در هيات مديره نباشد مديران باقي مانده بايد بلا فاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت نمايد .

8)هيات مديره در اولين جلسه ي خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس  كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين نمايد . مدت رياست رئيس ونيابت  نايب رئيس هيات مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخوهد بود. هيات مديره در هر موقي مي تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان  لم يكن خواهد بود .

9)هر گاه رئيس هيات مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب  رئيس هيات مديره انجام ميدهد .

10)رئيس هيات مديره علاوه بر دعوت و اداره ي جلسات هيات مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نماييم .

11)براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره لازم است . تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بشتري مقرر شده باشد .

12)هيات مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات ومدت تصدي و حق الزحمهء اورا تعيين كند . در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره ي مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود . مدير عامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيات مديره ي همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي .

13)تبصره هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد .

14)مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده ي شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد .

15)در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره ي آن خواهند بود .

ب) بازرسان

1)مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلا مانع است .

2)مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس  يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند .

3)اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

1)اشخاص مذكور در ماده ي 111 اين قانون .

2)مديران و مدير عامل شركت .

3)اقرباء سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه ي سوم از طبقه ي اول و دوم .

4)هر كس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت مي دارد .

4)بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره ي صحت و درستي صورت دارايي و صورت دارايي حساب دوره ي عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند .

5)بازرس يا بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند .

6)بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه ي مديران و مدير عامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند .

ج)تغييرات در سرمايه شركت

1)سرمايه ي شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي  سهام موجود افزايش داد.

2)تاييده ي مبلغ اسمي جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است:

1)پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد .

2)تبديل مطالبات نقدي حاصل شده ي اشخاص از شركت به سهام جديد .

3)انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه ي شركت .

4)تبديل اوراق قرضه به سهام .

3)فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است .

4)انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .

5)افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه ي صاحبان  سهام با آن موافق باشند .

6)مادام كه سرمايه ي قبلي شركت تماماً تاديه نشده است افزايش سرمايه ي شركت تحت هيچ عناويني مجاز نخواهد بود .

7)در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است .

8)در شركت سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد .

9)براي ثبت افزايش سرمايه ي شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضمينه ي مدارك زير به مرجع ثبت شركت ها كافي خواهد بود :

1)صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجاره ي آن را به هيات مديره داده است و در صورت اخير صورت جلسه ي هيات مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است .

2)يك نسخه از روزنامه اي كه آگهي مذكور در ماده  169 اين قانون در آن نشر گرديده است.

3)در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گردد.

10) وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگهداري شود . تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب هاي شركت ممكن نيست پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه ي شركت .

11)در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده ي اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اين گونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه  خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي  سهام جديد باشند انجام مي گيرد .

12) در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه ي افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر چسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود .

13) علاوه بر كاهش اجباري سرمايه ي مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند به پيشنهاد هيات مديره در مورد  كاهش سرمايه شركت به طور اختياري انتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود و سرمايه شركت از حد اقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد .

14)كاهش اجباري سرمايه  از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي گيرد  و كاهش  اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته ي هر سهام به صاحبان آن انجام مي گيرد .

15) پيشنهاد هيات مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حد اقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع فوق العاده به بازرس  يا بازرسان شركت تسليم گردد .

16) هيات مديره بايد قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را در باره ي كاهش ، حد اكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسمي و روز نامه كثير الانتشاري كه كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي كند .

17) )براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته ي هر سهام ، هيات مديره شركت بايد مراتب را طي  طلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان  سهام برساند.

د) انحلال تصفيه

1) شركت هاي سهامي در موارد زير منحل مي شوند :

1-وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد .

2-در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد .

3-در صورت ورشكستگي .

4-در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شركت بدهد .

5-در صورت صدور حكم قطعي دادگاه .

2)در موارد زير هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد:

1-در هر صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كه فعاليت هاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد .

2-در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب هاي هر يك از سال هاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه تعيين كرده است تشكيل نشده باشد .

3-در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زائد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد .

3)امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال مي دهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد .

4) در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد .

5)شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب مي شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت((در حال تصفيه)) ذكر شود و نام مدير تصفيه در كليه اوراق و آگهي هاي مربوط به شركت قيد گردد .

6) نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي خواهد بود مگر آنكه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا حاكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد .

7) تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 207اين قانون بايد ظرف مدت پنج روز از طرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شود.

8)مدت ماموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند .

9) مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل مي باشند .

10)صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حساب ها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند .

11)آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام تقسيم مي شود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد

مجامع عمومی

ماده16:مجمع عمومی شرکت سهامی  از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

ماده17: مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

ماده18: در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است

ماده19: مجمع عمومی نمیتواند آورده های غیرنقدی را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند

ماده20: در شرکتهای سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست

ماده21: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.

ماده22: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود

ماده23: مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است، تصمیم بگیرد

ماده24: در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهام که حق رای دارندضروری است.

ماده25: در مجمع عمومی عادی تصمیمات،همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود

ماده26: هیچ مجمع عمومی نمی تواند، تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید

ماده27: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود.در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بودمگر در مواردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها حزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد

تغييرات در سرمايه شركت

ماده46: سرمايه ي شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي  سهام موجود افزايش داد.

ماده47: تاييده ي مبلغ اسمي جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است:

الف ) پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد .

ب) تبديل مطالبات نقدي حاصل شده ي اشخاص از شركت به سهام جديد .

ج) انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه ي شركت .

د) تبديل اوراق قرضه به سهام .

تبصره1: فقط در شركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است

تبصره2: انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است .

ماده48: افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه ي صاحبان  سهام با آن موافق باشند .

ماده49: مادام كه سرمايه ي قبلي شركت تماماً تاديه نشده است افزايش سرمايه ي شركت تحت هيچ عناويني مجاز نخواهد بود .

ماده50: در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است .

ماده51: در شركت سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد .

ماده53: صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه ي آن را به هيات مديره داده است و در صورت اخير صورت جلسه ي هيات مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است .

ماده54: در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرده وبا رعایت مفاد قانونی باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد

ماده55: وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگهداري شود . تامين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب هاي شركت ممكن نيست پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه ي شركت .

ماده56: در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده ي اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اين گونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه  خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي  سهام جديد باشند انجام مي گيرد .

ماده57: در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه ي افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر چسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود .

ماده58: كاهش اجباري سرمايه  از طريق كاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت مي گيرد  و كاهش  اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته ي هر سهام به صاحبان آن انجام مي گيرد .

ماده59: پيشنهاد هيات مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حد اقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع فوق العاده به بازرس  يا بازرسان شركت تسليم گردد

ماده60: هيات مديره بايد قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را در باره ي كاهش ، حد اكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسمي و روز نامه كثير الانتشاري كه كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد آگهي كند .

هيات مديره

ماده28: شركت سهامي به وسيله ي هيات مديره اي كه ار بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد . عده اعضاي هيات مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد .

ماده29: مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند .

ماده30: مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد .

ماده31: انتخاب مجدد مديران بلا مانع است .

ماده32:اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيات مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد .

تبصره: شخص حقوقي عضو هيات مديره مي تواند نماينده ي خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشينن او را كتباًبه شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود .

ماده33: در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيات مديره  از حد اقل مقرر در اين قانون كمتر  شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر  در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محل هاي خالي در هيات مديره نباشد مديران باقي مانده بايد بلا فاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت نمايد .

ماد34: هيات مديره در اولين جلسه ي خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس  كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين نمايد . مدت رياست رئيس ونيابت  نايب رئيس هيات مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخوهد بود. هيات مديره در هر موقي مي تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان  لم يكن خواهد بود .

تبصره: هر گاه رئيس هيات مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب  رئيس هيات مديره انجام ميدهد .

ماده35: رئيس هيات مديره علاوه بر دعوت و اداره ي جلسات هيات مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نماييم .

ماده36: براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره لازم است . تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بشتري مقرر شده باشد .

ماده37: هيات مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات ومدت تصدي و حق الزحمهء اورا تعيين كند . در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره ي مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود . مدير عامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيات مديره ي همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي .

تبصره : هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد .

ماده38: مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده ي شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد .

ماده39: در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره ي آن خواهند بود .

بازرسان

ماده40: مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلا مانع است .

ماده41: مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس  يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند .

ماده 42: اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

1)اشخاص مذكور در ماده ي 111قانون تجارت ( محجورین و ورشکستگان و مجرمین و..)

2)مديران و مدير عامل شركت .

3)اقرباء سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه ي سوم از طبقه ي اول و دوم .

4)هر كس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت مي دارد .

ماده43: بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره ي صحت و درستي صورت دارايي و صورت دارايي حساب دوره ي عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند .

ماده44: بازرس يا بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند .

ماده 45: بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه ي مديران و مدير عامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند .

 

تعریف و ویژگی های شرکت های سهامی خاص| تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام  | تفاوت شرکتهای سهامی خاص با شرکتهای با مسوولیت محدود  | مسئولیت مدنی موسسین شرکت های سهامی خاص | انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی خاص    

شرکت با مسئولیت محدود | شرکتهای تعاونی | شرکتهای هلدینگشرکتهای لیزینگ | شرکتهای دانش بنیان | موسسات غیرتجاری | شرکت سهامی عامثبت شعبه شرکتهای خارجی | ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی | ثبت صندوقهای قرض الحسنه | ثبت کنسرسیوم