انحلال و  تصفيه 

ماده61: شركت هاي سهامي در موارد زير منحل مي شوند :

1-وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد .

2-در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد .

3-در صورت ورشكستگي .

4-در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شركت بدهد .

5-در صورت صدور حكم قطعي دادگاه .

ماده62: در موارد زير هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد:

1- در هر صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كه فعاليت هاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد .

2- در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب هاي هر يك از سال هاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه تعيين كرده است تشكيل نشده باشد .

3-در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و همچنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زائد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد . 

ماده63: امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده اي كه راي به انحلال مي دهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد .

ماده64: در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد .

ماده65: شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب مي شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت((در حال تصفيه)) ذكر شود و نام مدير تصفيه در كليه اوراق و آگهي هاي مربوط به شركت قيد گردد .

ماده66: نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي خواهد بود مگر آنكه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا حاكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد .

ماده67: مدت ماموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند .

ماده68: مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل مي باشند .

ماده69: صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حساب ها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند .

ماده70: آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام تقسيم مي شود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده است موضوع شده باشد .

١- در مواردي كه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده ١٤١ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قاني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.

٢- در صورتي كه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عموي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.

در موارد مذكور مفاد ماده ١٩٩ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مراعات گردد.

 

 

تعریف و ویژگی های شرکت های سهامی خاص | تفاوت شرکت سهامی خاص با شرکت سهامی عام  | تفاوت شرکتهای سهامی خاص با شرکتهای با مسوولیت محدود  | مسئولیت مدنی موسسین شرکت های سهامی خاص |  شرح وظایف هیئت مدیره و بازرسان و مجامع     

شرکت با مسئولیت محدود | شرکتهای تعاونی | شرکتهای هلدینگشرکتهای لیزینگ | شرکتهای دانش بنیان | موسسات غیرتجاری | شرکت سهامی عامثبت شعبه شرکتهای خارجی | ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی | ثبت صندوقهای قرض الحسنه | ثبت کنسرسیوم