تعریف و تشکیل شرکتهای سهامی

ماده1: شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست

ماده2: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد

ماده3: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده4: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:

نوع اول- شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند

نوع دوم: شرکتهائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند

تبصره: در شرکتهای سهامی عام عبارت( سهامی عام) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت(شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود

ماده5: سرمایه شرکت ،در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

    ماده6: برای شرکتهای سهامی عام، موسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده کنند.

تبصره: هرگاه قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است، تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نماید

ماده7: برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهار نامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:

    الف) اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد

    ب) اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه شرکت.اظهار نامه باید به امضاء کلیه سهامداران شرکت رسیده باشد.
    پ) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضای سهامداران رسیده باشد
     قبول سمت مدیریت و بازرسی
    ت) ذکرنام روزنامه کثیر الانتشاری که هر نوع آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد

ماده8: شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند.

ماده9: استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت.

سها م

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی، که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد و ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

تبصره1: سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد

تبصره2: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شود این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده میشود

ماده10: اوراق سهام باید متحد اشکل و چاپی و دارایشماره ترتیب بوده و به امضای حداقل دونفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین میشوند برسند

ماده11: در ورقه سهام نکات زیر باید قید شود:

    الف) نام شرکت و شماره ثبت آن

    ب) مبلغ سرمایه ثبت شده آن

    پ) تعیین نوع سهم

    ت) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد
    ث) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

ماده12: تا وقتی که شرکت به ثبت نرسید ه، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است

ماده13: سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام میباشد

ماده14: انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت باید برسد و انتقال دهنده و یا وکیل یا نماینده قانونی او بایدانتقال را در دفتر مزبور امضاء کند

ماده15: در شرکتهای سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود