مراحل تجديد علامت تجارتي

علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداكثر ظرف ٦ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذكور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود.
ذیلا روش تجدید علامت تجارتی بیان می شود:
١- متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تكمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید.
٢- مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیكاتور را صادر و مدارك ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و كارشناس را تعیین می نماید.
٣- كارشناس پس از وصول مدارك ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل متقاضی پس از پرداخت وجه به بانك ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.
٤- اظهارنامه به اداره تسلیم شود مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذكور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.
٥- گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وكیل قانونی او خواهد شد.
اعتراض به ثبت علامت تجارتی
در صورتی كه شخص آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را در روزنامه رسمی مشاهده و یا به طرقی از وجود آن مطلع شود در حالی كه آن را علامت تجارتی خود می داند یا اینكه آن علامت را با علامت تجارتی خود به اندازه ای شبیه می داند كه باعث گردد مصرف كنندگان عادی

 

ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی و حقیقی| تعریف و خصوصیات علائم تجاری|موافقتنامه لیبسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها |موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم|لیست طبقات|نشان جغرافیائی