معافيت مناطق آزاد

 راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي

 گزارش شماره 8576-4/30 مورخ 8/8/1375 رياست شوراي عالي مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7/5/1376 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است . گزارش مذكور داير بر پيشنهاد، طرح و بررسي چند سوال راجع به معافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و معافيت احتمالي مربوط به دوره انحلال در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي ميباشد كه اهم آنها بقرار زير است :

آيا معافيتهاي مالياتي موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن و همچنين معافيتهاي مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران شامل ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه در دوره معافيت منحل ميشوند (ماليات دوره انحلال) نيز ميباشد يا خير و اگر اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت ماليات دوره انحلال معاف هستند، آيا اين معافيت شامل دارائيهاي آنها كه در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود يا خير؟

آيا در موارديكه صاحبان سهام يا سهم الشركه اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد تجاري صنعتي و يا افرادي كه خود به عنوان شخص حقيقي در مناطق مذكور فعاليت داشته اند و از معافيت ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، فوت مي نمايند، ماترك متعلق به آنان واقع در مناطق آزاد نيز معاف از پرداخت ماليات بر ارث ميباشد يا خير؟

آيا فعاليت شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها مستقيما" يا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ميباشد؟

 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي پس از شور و بررسي پيرامون مسائل مذكور به ترتيب سوالات مطروحه بشرح ذيل اعلام راي مينمايد:

اولا" در خصوص اشخاص حقوقي كه در دوران معافيت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم منحل ميشوند، بايد درآمد ناشي از فعاليتهاي معاف را كه احتمالا" در طي آخرين دوره عمليات يا تاريخ انحلال صورت گرفته، از كل ماخذ مشمول ماليات دوره مذكور كسر نمود و مابقي برابر مقررات مشمول ماليات خواهد بود.

 ثانياً نظر به اين كه حسب ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل ميشوند، علاوه بر افزايش بهاي دارائي ها شامل نتايج عملكرد آن دوره نيز ميباشد و از طرفي ماليات دوره انحلال در فصل ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ذكر گرديده كه در نتيجه اين ماليات هم در گروه ماليات بر در آمد شناخته شده است ، لذا معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب اسفند ماه 7/6/1372 شامل آن بخش از دارائيهائي كه به مناسب فعاليت اقتصادي، در تاريخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نيز ميشود، اما دارائيهاي اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از اين مناطق و غير مربوط با فعاليتهاي موضوع ماده 13 اخير الذكر در زمان انحلال مشمول اين معافيت نخواهد بود.

ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي معافيت مالياتي را براي اشخاصی قائل شده است كه در اين مناطق مبادرت به سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي مي نمايند. بنابراين در موارد فوت اشخاص مزبور در حقيقت متوفي اقدام به سرمايه گذاري و يا به هر ترتيب فعاليت اقتصادي مي نموده نه وراث وي، بالنتيجه وراث به مناسبت اينكه اموال يا حقوق مالي مورث آنها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي واقع است، نمي توانند بابت اموال و حقوق مذكور از معافيت مالياتي بهره مند گردند.

ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي فوق الذكر كه به منزله يك قانون خاص ميباشد، تفاوتي بين شركتهاي مختلف خواه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها با واسطه يا بي واسطه متعلق به دولت باشد يا بخش خصوصي ، قائل نشده است ، عليهذا شركتها بابت سهم دولت محروم از معافيت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود.

 به استناد ماده پ 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 اشخاصي كه مجوز هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد را داشته باشند از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائي هاي مربوط به فعاليت آنها در منطقه آزاد از تمام مالياتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم منجمله ماليات بر ارث معاف ميباشد.(که این معافیت در منطقه آزاد تجاری –صنعتی انزلی به بیست سال افزایش پیدا کرده است

 

شرایط تاسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی | تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

شرایط تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد |مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت|سوالات متداول