ليست فرآيند هاي اجرائي،فرم ها و مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه هاي بهداشتي مورداستفاده مراجعين محترم

 فلو چارت ها

  بازديد از محل اجراي طر ح هاي غير مشمول

  بازديد از محل اجراي طرح هاي مشمول

پاسخ استعلام پروانه بهره برداري سازمان صنايع / جهاد

صدور پروانه مسئول فني

     صدور پروانه بهره برداري واحد هاي مشمول قانون

اصلاح /تمديد پروانه ساخت

تغيير نام تجاري /نام كارخانه / آدرس در متن پروانه ساخت

صدور پروانه ساخت با چند نام تجاري

  صدور گواهي بهداشت

صدور/ تمديد شناسه نظارت

افزايش / خط/ خطوط/ ظرفيت

صدور مجوز ورود ( گشايش اعتبار )

صدور مجوز ترخيص

ليست مدارك  

  صدور پروانه بهره برداري سازمان صنايع / جهاد

اصلاح پروانه تاسيس به منظور تغيير /افزايش – خط/ خطوط/آدرس

  صدور پروانه مسئول فني

اصلاح/ تغيير پروانه مسئول فني

صدور پروانه بهره برداري

اصلاح پروانه بهره برداري به منظور تغيير /افزايش – خط / خطوط/آدرس

   اصلاح پروانه بهره برداري به منظور تغييرنام موسسه

صدور پروانه ساخت

تغيير نام تجاري

تمديد پروانه ساخت

صدور پروانه ساخت با چند نام تجاري

تغيير نام / آدرس كارخانه در متن پروانه ساخت

  اصلاح فرمولاسيون پروانه ساخت

صدور شناسه نظارت

صدور / تمديد شناسه نظارت واحد هاي بسته بندي عسل

تمديد شناسه نظارت

صدور مجوز ورود ( گشايش اعتبار )

صدور مجوز ترخيص

صدور گواهي بهداشت

مدارك و ضوابط مربوط به ورود كالاهاي فرآيند شده

فرم ها  

   فرم معرفي نامه مسئول فني (ضميمه يك )

تعهدنامه مسئول فنی ومدیر عامل (ضمیمه یک)  

فرم قرارداد استخدامي مسئول فني (ضميمه يك)

فرم اطلاعات مسئول فني جهت اتوماسيون اداري

  فرم استعفا مسئول فني

فرم تسويه حساب مسئول فني

فرم درخواست صدور پروانه بهره برداري (ضمیمه یک )

  فرم درخواست اصلاح پروانه بهره برداري به منظور تغيير /افزايش – خط / خطوط/آدرس

فرم درخواست اصلاح  پروانه بهره برداري به منظورتغيير نام موسسه(ضمیمه یک

فرم گزارش بازديد كارشناسي جهت طرح در كميسيون تخصصي پروانه بهره برداري (ضميمه يك)،(ضمیمه دو)

فرم درخواست كتبي صدور پروانه ساخت(ضمیمه یک

فرم درخواست كتبي اصلاح فرمول پروانه ساخت(ضمیمه یک

فرم درخواست كتبي تمديد پروانه ساخت(ضمیمه یک

فرم سه برگي درخواست صدور پروانه ساخت

فرم درخواست كتبي تغيير نام تجاري /نام كارخانه / آدرس در متن پروانه ساخت(ضمیمه یک

فرم درخواست كتبي صدور پروانه ساخت با چند نام تجاري(ضمیمه یک

فرم تعهد نامه طرح برچسب(ضمیمه یک

فرم درخواست صدور شناسه نظارت (ضمیمه یک)

فرم درخواست تمديد شناسه نظارت (ضمیمه یک )

فرم دو برگي در خواست صدور/ تمديد شناسه نظارت

فرم تعهد و سوگند نامه متقاضي جهت اخذ شناسه نظارت (ضمیمه یک)

فرم تعهد و سوگند نامه متقاضي اخذ شناسه نظارت واحد هاي بسته بندي عسل (ضمیمه یک)

فرم درخواست صدور مجوز ورود ( گشايش اعتبار ) - (ضمیمه یک

فرم درخواست صدور مجوز ترخيص

تعهد نامه عدم مصرف كالاهاي وارداتي مشمول قانون(ضمیمه یک

  فرم درخواست صدور گواهي بهداشت(ضمیمه یک) ( ضمیمه دو)

متفرقه  

     تعهد نامه در مورد احداث واحد هاي مشمول قانون خارج از مناطق صنعتي مصوب

دستورالعمل نحوه تهيه نقشه ساختماني

حدود وظائف و مقررات مربوط به مسئول فني و صاحبان مراكز و واحد هاي توليدي    مشمول قانون

ليست محصولات مشمول اخذ شناسه نظارت