درخواست صدور پروانه استاندارد 

تاریخ :

                                                                                           پیوست :

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان ......................

دفتر پیشخوان دولت شعبه ...........................................شهر ...........................

باسلام ،

احتراماً، به استحضار مي رساند واحد تولیدی/ خدماتی ..............................................توليدكننده فرآورده/ ارائه دهنده خدمت ................................................... ، با فراهم نمودن شرایط لازم برای انطباق مشخصات کیفی محصول با استاندارد (های) ملی مربوطه و برقراری نظام کیفیت در حد لازم ، با اعلام آگاهی از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص کاربرد علامت استاندارد و مسئولیت های ناشی از آن ، متقاضي صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري/ تشويقي ، جهت فرآورده/ خدمت........................................................... با نام یا علامت تجارتی ............................................................................ در انطباق با استاندارد (های) ملی ایران به شماره (های)............................. می باشد.

خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید .

ضمناً مدارک لازم طبق لیست مندرج در پشت این فرم ، مشتمل بر ............ صفحه به پيوست تقدیم مي گردد .

 

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام مسئول واحد تولیدی یا خدماتی                                                               

                                                                                  مهر و امضا

نشانی واحد متقاضی :

نشانی دفتر مرکزی :

شماره تلفن:

شماره دورنگار :

پست الکترونیکی :

 

         فهرست مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد، يك نسخه از آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي

تصوير پروانه معتبر تاسيس يا معادل آن از وزارتخانه هاي صنعتي و جهاد كشاورزي و يا پروانه

صنعتي و صنفي از شهرداري و يا از سنديكا و اتحاديه هاي مربوطه

تصویر آگهی ثبت نام ياعلامت تجارتی

 مدارک و مستندات زیر (در صورت وجود) :

-         تصویر پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر برای حداقل یکی دیگر از محصولات .

-         تصویر گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ايران ايزو 9001 ISO 9001) )، صادر شده توسط موسسات گواهی کنندة تأیید صلاحیت شده از طرف مركز ملي تأیید صلاحیت ایران  

        - تصوير گواهينامه معتبر HACCP و یا ISO  22000.

 مدرک مبنی بر دارا بودن  ایران کد  از وزارت بازرگانی

فرم پرسشنامه اطلاعات فنی تکمیل شده

مدرک مبنی بر دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی/ قرارداد رسمی با آزمايشگاه مورد قبول موسسه

يا اداره كل استان /آزمایشگاه مشترک با سایر واحد های تولیدی در سطح یک منطقه صنعتي يا در محدوده يك شهرستان

 معرفی نامه مدیر / مسئول کنترل کیفیت واجد شرايط

مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

مدرك لازم مبني بر دارا بودن شناسه صنعتي و معدني