"سامانه استعلام و صدور گواهي هاي مالياتي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم"1393/01/22

در اجراي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات&zwnjهاي مستقيم و با عنايت به اهداف و استراتژي هاي سازمان در خصوص تکريم ارباب رجوع، تسهيل و يکسان سازي رويه هاي اجرايي و تسريع در پاسخگويي به استعلامهاي دريافتي از مراجع مربوط، ضوابط اجرائي حکم قانوني مذکور توسط سازمان امور مالياتي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ و در اجراي تبصره (3) ضوابط اجرايي موصوف، "سامانه صدور گواهي هاي مالياتي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم"، پس از طي مراحل اجراي آزمايشي، آماده بهره&zwnjبرداري تمامي ادارات امور مالياتي، بانک&zwnjها و موسسات اعتباري در تمامي نقاط کشور گرديده است. بر اين اساس، سازمان امور مالياتي کشور از تاريخ 1/10/1392 استفاده از سامانه الکترونيکي فوق الذکر را به عنوان تنها روش استعلام صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم اعلام نموده و از تاريخ مذکور پذيرش و پاسخگويي استعلامات در کليه واحد هاي مالياتي سراسر کشور صرفا از طريق سامانه الکترونيکي موصوف صورت مي پذيرد 

منبع:intamedia.ir