بخشودگي جرائم مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده1393/01/22

بنابه اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين در راستاي حمايت از توليد و رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي، اختيار بخشودگي جرائم مقرر در مواد مذکور(به استثناي جرايم غير قابل بخشودگي) از تاريخ 6/12/1392 لغايت 29/12/1392 با رعايت مقررات مواد191،194و201 قانون مزبور شامل مالياتهاي مستقيم و ارزش افزوده، به مديران کل امور مالياتي تفويض گرديد.ضمناً شرايط برخورداري از بخشودگي جرايم مربوط به هر کدام از مالياتهاي مستقيم يا ماليات بر ارزش افزوده، تسويه حساب کامل بدهي ها و تعيين تکليف ساير جرائم کليه پرونده هاي قطعي شده، نسبت به همان بخش مي باشد. بديهي است پس از پايان مهلت ياد شده تفويض اختيارهاي قبلي ملاک عمل خواهد بود

منبع:intamedia.ir