نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده1393/01/22

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال 1393 هشت درصد محاسبه خواهد شد.

منبع:intamedia.ir